Çorlu Güncel

Çorlu Belediyesi'nden Arsa Satışı

  • 08 Ağustos 2018
  • 893 Kez Okundu
  • Çorlu Belediyesi'nden Arsa Satışı

Çorlu Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait arsa ve tarla satışı gerçekleştirecek. 20 arsa ve 1 tarladan oluşan satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü yapılacak.

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Serhad Çatalkaya, satış ihalesinin 11-12 Eylül 2018 tarihlerinde Çorlu Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Belediye Encümen toplantı salonunda Encümen üyeleri huzurunda yapılacağını ifade ederek, "Mülkiyeti belediyemize ait olan 20 arsa ve 1 tarla 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile ihale edilecek. KDV'den istisna olan taşınmazların tahmin edilen muhammen satış bedelleri ve adres bilgilerine Çorlu Belediyesi internet sitesinde yer alan "İhale" ve "Haber" bölümlerinden ulaşabilmek mümkün. İhaleye katılacak isteklilerin ihale şartnamesi almaları zorunludur ve aşağıda belirtilen belgeleri ihale tarihinden önce hazırlayarak ihale saatinde yanlarında hazır bulundurmaları gerekmektedir. İhaleye ilişkin şartname ihale tarihine kadar mesai saati içerisinde Reşadiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi No:139 adresindeki Çorlu Belediyesi Hizmet Binasında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde ücretsiz olarak görülebilir ve ya 100 TL (Yüz Türk Lirası) ücret karşılığında aynı adresten temin edilebilir. Öte yandan 2886 sayılı DİK 6. maddesi 1 fıkrası a,b,c bentlerinde yazılı kimseler ile bu şahısların ortakları ile bu kanun ve diğer kanunlar gereğince sürekli veya geçici olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ihaleye katılamazlar. Bu yasağa uymayarak ihaleye girip ihaleyi kazanmaları durumunda ihale iptal edilerek teminatları gelir kaydedilir." dedi.

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Çatalkaya, ihale kapsamında istenen belgeleri ise şöyle açıkladı;

Gerçek kişilerden talep edilen evraklar:

a) Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus Cüzdan sureti/Fotokopisi.

b)Tebligat için adres beyanı.

c) Noterden imza beyannamesi ve ihaleye vekâleten katılacaklardan noterden vekâletname. (İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.)

ç) 2886 Sayılı D.İK. Hükümlerine göre ihaleye katılmama cezası almadığına dair taahhütname.

d) Çorlu Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden alınmış belge.

e) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin ayrı ayrı kanunda belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler.

f) Geçici teminatın belediye veznesine yatırıldığına dair ödeme makbuzu veya geçici teminat miktarında banka veya finans kurumlarından alınmış süresiz teminat makbuzu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunda belirtilen şartları sağlayan veya öngörülen teminat değeri taşıyan belge.

g) Şartname ücretinin yatırıldığına dair makbuz.

ğ) İstekli, yetkili veya vekili  tarafından (okudum ibaresi bulunan) imzalı ihale şartnamesi.

h) Adli Sicil Kayıt Belgesi.

Tüzel kişi ile şirket ve firmalardan talep edilen evraklar:

a) Tebligat için adres beyanı.

b) İhaleye girmeye yetkilinin noterden alınmış imza sirküsü ve ihaleye vekâleten katılacaklardan noterden alınmış vekâletname. (İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.)

c) Tüzel kişi olması halinde şirket ortaklarının hisse durumları ve şirketteki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile Tüzel Kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

ç) Geçici teminatın belediye veznesine yatırıldığına dair ödeme makbuzu veya geçici teminat miktarında banka veya finans kurumlarından alınmış süresiz teminat makbuzu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunda belirtilen şartları sağlayan veya öngörülen teminat değeri taşıyan belge.

d) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin ayrı ayrı kanunda belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler.

e) 2886 Sayılı D.İ.K. hükümlerine göre ihaleye katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname.

f) Çorlu Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden alınmış belge.

g) Şartname ücretinin yatırıldığına dair makbuz.

ğ) İstekli, yetkili veya vekili  tarafından (okudum ibaresi bulunan) imzalı ihale şartnamesi.

h) Adli Sicil Kayıt Belgesi. (İhaleye Tüzel kişilik adına girilmek istenildiğinde ortaklarının veya şirketi bağlayıcı işlemler yapma konusunda yetki verilen yöneticilerinin)